Styczeń 10, 2018

O firmie

O firmie

Ośrodek Szkoleniowy Polsteam działa na rynku szkoleniowym od 1998r.

– zgodnie z Certyfikatem uznania Ośrodka Szkoleniowego wydanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.07.2013 i uznany w zakresie objętym postanowieniami

Konwencji STCW 1978/95 (kontynuacja od 1998r )

– Zaświadczenie nr 45/2005 z dnia 25.08.2008 (kontynuacja 0d 1998r) o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

-Certyfikat uznania przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podst. art.75 ust.8 z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie morskim

Celem działalności jest szkolenie kadr morskich w zakresie zgodnym z Konwencja STCW 1978/95 na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej

w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych

Dz.Ustaw poz.223/2017 z dnia 05.01.2017 wg zapotrzebowania.

Głównym celem jest doskonalenie i utrzymanie wysokiej jakości oferowanych usług szkoleniowych.

Prowadząc działalność usługową od początku istnienia kieruje się dobrem klienta i jego zadowoleniem ze sposobu świadczenia usług.

Wysoka jakość jest osiągana poprzez zaangażowanie personelu oraz wyposażenie w odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

Ośrodek Szkoleniowy zatrudnia jako wykładowców wysokiej klasy specjalistów dysponujących dużym doświadczeniem oraz rozległą wiedzą teoretyczną.

Zadania realizuje się poprzez organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych zgodnie z uznaniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej.

Ośrodek Szkoleniowy Polsteam posiada System Zarządzania Jakością potwierdzony Certyfikatem Jakości wg standardów ISO 9001:2015 wydanym przez Lloyd’s Register Quality Assurance Limited